Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
 • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Orzecznictwo

Regulamin Zespołu Orzekającego PPP w Bełżycach

Podstawa prawna:

Zespól Orzekający działający w PPP w Bełżycach wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni (Gmina Bełżyce, Wojciechów, Niedrzwica Duża, Borzechów).

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach wydaje orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

W celu uzyskania orzeczenia lub opinii należy zgłosić się do sekretariatu PPP w Bełżycach , gdzie zostaną skoordynowane działania i ustalone terminy diagnoz w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań, zgromadzeniu dokumentacji i wypełnieniu odpowiedniego wniosku rodzicowi zostanie podany termin posiedzenia zespołu orzekającego. 

Dzieci i młodzież niepełnosprawne kwalifikujące się do orzeczenia to osoby:

 • niesłyszące
 • słabosłyszące
 • niewidome
 • słabowidzące
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi